Home

Home

Het was niet echt een spetterende begrotingsbehandeling in onze gemeente. In de Meppeler Courant verzuchtte Peter Nefkens 'Waar de begrotingsvergadering eerder het politieke eindejaarsfeestje was, waar de politieke arena ook nog echt een arena was waar wat gebeurde, was het gisteren armoe troef. In betrekkelijk korte tijd werd de begroting goedgekeurd.' Ja, voor journalisten die per strekkende meter worden betaald is de gemeente De Wolden een weinig vruchtbaar werkterrein. Relletjes ontbreken, grote fouten worden er niet gemaakt en de burger vaart er wel bij! En inderdaad, de werkwijze van de Raad van De Wolden is behoorlijk veranderd. Met de tijd meegegaan, zou ik zeggen. Het zwaartepunt ligt nu bij de Voorjaarsnota of Kadernota. Daar worden de wensen van de fracties bediscussieerd en financiele keuzes gemaakt. De begroting is de weerslag van wat daar besproken wordt. Dat ga je dus niet overdoen. 
Wil je weten wat D66 heeft ingebracht lees dan onze beschouwing.

overzichtsfotos raad website versie nov 2015Met ingang van september 2016 gaan we in De Wolden op een andere wijze aan de slag met de raadsvergaderingen. We gaan veel meer in dialoog met onze inwoners en gaan daarvoor op lokatie met ze praten. Dichterbij en betrokken. En we gaan meer thematisch werken. Dus niet meer twee 'traditionele' raadsvergaderingen per maand maand slechts eentje, altijd aan het eind van de maand. Daarnaast komen er de dialoog- en themabijeenkomsten. In de praktijk betekent dat de laatste donderdag van de maand er een raadsvergadering is waar besluiten worden genomen. De andere bijeenkomsten zijn daarop een voorbereiding met informatie ophalen bij onze inwoners en in debat met inwoners en de raadsfracties. Met name dat politieke debat is een boeiende zaak want dan komen de verschillende politieke visies aan bod. Partijen moeten dan kleur bekennen. De volgende dialoog- en themabijeenkomsten zijn al gepland:

  8 sept. 19.30u. Buitencentrum De Poort in Ruinen
15 sept. 19.30u. Debatbijeenkomst in de raadzaal met als thema Omgaan met subsidies
22 sept. 16.30u. Actualisatie Woonplan
  6 okt. 19.30u. Dialoogbijeenkomst over Fietspad Meppelerweg Zuidwolde
13 okt. 19.00u. Kindergemeenteraad (gemeentehuis Zuidwolde)


De titel van mijn algemene beschouwing op de begroting 2016 was 'De kunst van het delen'. Omdat in een tijd van onrust en verdeeldheid de neiging bestaat dat mensen zich terugtrekken in het eigen territoir en dat gaan beschermen of zelfs verdedigen. Dan is het de kunst om met elaak te willen delen. Gelukkig doen we dat in de gemeente De Wolden. De energrie die in Raad en College zit wordt op een constructieve wijze aangewend. We gaan niet rollebollend over straat maar realiseren ons dat we het met elkaar moeten doen. Zowel de grotere als de kleine fracties hebben hun functie. Bijdragen worden op de inhoud beoordeeld en niet op politieke kleur. Onze motie om meer aandacht te hebben voor mindervaliden en visueel gehandicapten kreeg dan ook unanieme steun. De uitwerking van de motie komt volgend jaar bij de behandeling van de Kadernota terug. Plezierig was om te merken dat onze inbreng om als raad in gezamelijkheid een uitspraak te doen over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers gewaardeerd werd. Fractievoorzitter Douwe Oosterveen noemde het expliciet in zijn bijdrage. Vrij algemeen was het gevoel dat we iets moeten doen aan de wijze van behandeling van kadernota en begroting. Het vergt nu erg veel tijd van zowel de ambtelijke organisatie als de fracties. Dat moet anders, efficienter, kunnen. Daarover wordt binnenkort in het fractievoorzittersoverleg gesproken. Wilt u de bijdrage van D66 De Wolden lezen dan kunt u die HIER vinden. Ook de MOTIE over de betere bereikbaarheid van winkelgebieden voor minder validen en visueel gehandicapten.

Ruinerwold, “peregoed!” Zaterdagmorgen werd door wethouder Jan ten Kate het startsein gegeven voor  de start van het vernieuwen van Dijkhuizen,  de dorpsstraat van Ruinerwold. Een uniek project. Toen de riolering in deze straat moest worden vervangen vonden de bewoners dat dan de straat ook opnieuw moest worden ingericht. Dat was eerst niet de bedoeling van de Gemeente. De bewoners hebben zelf een plan gemaakt en dat aan de gemeente gepresenteerd. Ze hebben ook zelf fondsen geworven en dragen een deel van de kosten van dit project. Participatie; en de gemeente De Wolden ging daar met plezier in mee. De bewoners voeren zo meteen zelf de regie over het werk. Het moet over tien weken klaar zijn. Voor de aannemer (Roelofs) bestaat de werkweek in die periode uit zes dagen.

boom omjan ten kate

“Op een druk bezochte regio vergadering in Westerbork  lichtte het nieuwe bestuur hun visie op de komende periode toe. Hoofdlijn: D 66 is groot; wij willen ervoor waken dat de aandacht voor deze regio en het contact met de kiezers niet vervaagt. De vergadering werd er stil van…
Onze vier de statenleden waren er ook. Zij vertelden, ieder op hun eigen manier hun eerste ervaringen  in de “Provincie”. Uiteraard kwam ook de fusie van de waterschappen Salland en Reest en Wieden, het verdeelde stemmen van onze fractie en het bijzondere optreden van de Commissaris van de koning in de staten vergadering voorbij. Een concept motie over windmolens in Drenthe voor de landelijke vergadering haalde het niet. Te hoog niveau van luchtverplaatsing. Er komt een nieuw concept. Uitgebreid werd stilgestaan bij het dreigende uitkleden van de rechtbank in Assen. Alle fracties uit de Provincie, met uitzondering van De Wolden, bleken zich achter het standpunt te hebben geplaatst dat dit een voor de regio ongewenste ontwikkeling is.”